Rozpis turnajov

14.8.2020

POT LIMIT OMAHA
Začiatok : 18:00,
Buy in: 20€ + 5€ konzum,
starting stack 8 000 chips,
rebuy 20€ / 8000 chips,
addon 20€ / 20 000 chips, 
levely 20min.,
neskorá reg. 6 levelov.

15.8.2020

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 50€ + 5€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

19.8.2020

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 5 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

28.8.2020

GRAND OMAHA II.
Buy in: 100€ + 10€ servis,
starting stack 100 000 chips,
2x re-entry,
Levely 30 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. do 22:30

29.8.2020

GRAND HOLDEM II.
Buy in: 100€ + 10€ servis,
starting stack 100 000 chips,
2x re-entry,
Levely 30 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 22:30, hrá sa formát BB ante.

Menu