Rozpis turnajov

7.10.2022

POT LIMIT OMAHA
Začiatok : 18:00,
Buy in: 20€ + 10€ servis,
starting stack 8 000 chips,
rebuy 20€ / 8000 chips,
addon 20€ / 20 000 chips, 
levely 20min.,
neskorá reg. 6 levelov.

8.10.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

12.10.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

14.10.2022

POT LIMIT OMAHA
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

15.10.2022

NO LIMIT HOLDEM BOUNTY
Začiatok: 18:00,
Buy in: 40€ + 20€ + 10€ servis – REENTRY
Starting stack: 30 000 chips,
Levely: 20min.,
Neskorá reg. 6 levelov.

17.10.2022

SATELIT NA GRAND IV. – mix NLH/PLO
Buy in: 10€ + 10€ servis
Starting stack: 8 000 chips
Rebuy: 10€/8000 chips,
Addon: 10€/20 000 chips,
Levely: 20
Štart: 18:00 hod.
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

19.10.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

21.10.2022

POT LIMIT OMAHA
Začiatok : 18:00,
Buy in: 20€ + 10€ servis,
starting stack 8 000 chips,
rebuy 20€ / 8000 chips,
addon 20€ / 20 000 chips, 
levely 20min.,
neskorá reg. 6 levelov.

22.10.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 50€ + 10€ servis,
Starting stack 30 000 chips,
Re-entry
Levely 20 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

24.10.2022

SATELIT NA GRAND IV. – mix NLH/PLO
Buy in: 10€ + 10€ servis
Starting stack: 8 000 chips
Rebuy: 10€/8000 chips,
Addon: 10€/20 000 chips,
Levely: 20
Štart: 18:00 hod.
Neskorá reg. 6 levelov, hrá sa formát BB ante.

26.10.2022

NO LIMIT HOLDEM
Buy in: 10 € + 10 € servis,
Starting stack 8 000 chips,
Rebuy 10€ / 8000 chips,
Addon 10€ / 20 000 chips,
Levely 20 / 15 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 6 levelov.

28.10.2022

PLO GRAND V.
Buy in: 100€ + 10€ servis,
Starting stack 100 000 chips,
Unlimited REENTRY,
Levely 30 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 22:30

29.10.2022

NLH GRAND V.
Buy in: 100€ + 10€ servis,
Starting stack 100 000 chips,
Unlimited REENTRY,
Levely 30 min,
Štart 18:00 hod,
Neskorá reg. 22:30, hrá sa formát BB ante.

Menu